Metoda BIA – przeprowadzanie badania oraz odczytywanie pomiarów  

Joanna Moczko
  

  Joanna Moczko
Abstrakt:

Istnieje szereg metod pozwalających w mniejszym lub większym stopniu ocenić skład i budowę ciała człowieka. Do najbardziej popularnych zaliczyć można: pomiar masy ciała, badania antropometryczne (w skład których wchodzą chociażby pomiar wzrostu czy obwodów poszczególnych części ciała), wyliczanie wskaźnika BMI. Wymienione metody niosą ze sobą ryzyko błędu i nie pozwalają na uzyskanie szczegółowych informacji o stanie zdrowia pacjenta, kondycji jego ciała i parametrach. Rozwiązaniem powyższych problemów może okazać się metoda bioimpedancji elektrycznej, dzięki której uzyskuje się informacje o składzie ciała pacjenta, przez co łatwiej jest skomponować skuteczny plan żywieniowy i odpowiednią dietę [3]. Niniejsza publikacja charakteryzuje metodę BIA, przedstawia metodyke przeprowadzania pomiarów i ich interpretację.


Data publikacji: 01.03.2016 r.    •    Typ publikacji: Krótkie doniesienie

Cytowanie:
 • Moczko J: Metoda BIA – przeprowadzanie badania oraz odczytywanie pomiarów, Journal of NutriLife, 2016, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=197 [dostęp: 2024.06.18]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
bioimpedancja elektryczna, BIA, skład ciała, ocena stanu odżywienia

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

BIA Method- carrying out the research and reading the measurements

Joanna Moczko
  

  Joanna Moczko
Abstract:

A number of methods exist that allow in a smaller or larger degree to estimate the composition and build of the man’s body.  To the most popular possible methods following can be numbered: measuring of body weight, anthropometric research (in the composition of which enters even the measurement of growth or circumferences of separate body parts), deduction of the BMI index. The mentioned methods carry with itself the risk of an error and does not allow to receive the detailed state information, body condition and patient’s health parameters.  The method of electric bio-impedance can appear in the decision of the above-mentioned problems, due to that received information about composition of patient’s body it is easier to create an effective nourishing plan and a corresponding diet [3]. This publication characterizes the BIA method, presents methodology of realizations of measuring and their interpretation.


Publication date: 01.03.2016 r.    •    Publication type: Krótkie doniesienie

Citation:
 • Moczko J: BIA Method- carrying out the research and reading the measurements, Journal of NutriLife, 2016, 03, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=197 [access: 2024.06.18]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
bioimpedance, body composition, nutrition state

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

BIA – Bioelectrical Impedance Analysis – bioimpedancja elektryczna jest metodą analizy składu ciała, którą przeprowadza się w sposób szybki, nieinwazyjny oraz bezpieczny [5]. Wyniki pomiarów są wysoce powtarzalne i wiarygodne [6]. Metoda ta wykorzystuje opór elektryczny organizmu. Poszczególne tkanki ciała, w zależności od tego ile wody się w nich znajduje, wykazują odmienny opór elektryczny. Tkanka tłuszczowa słabo lub prawie wcale nie przewodzi prądu elektrycznego, gdyż nie zawiera wody. Zupełnie inaczej reaguje na prąd elektryczny tkanka mięśniowa, ...

Tekst zawiera 2876 wyrazów. Będziesz go czytać 14 minut i 22 sekundy.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Chlebińska J. Anatomia i fizjologia człowieka, WSiP, Warszawa 1978
 2. Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka: żywienie zdrowego i chorego człowieka, wyd. 3, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2007
 3. Dżygadło B., Łepicka – Klusek C., Pilewski B., Wykorzytsanie analizy impedancji bioelektrycznej w profilaktyce i leczeniu nadwagi i otyłości, Probol Hig Epidemiol 2012, 93 (2), s. 274 - 280
 4. Gajewska D. (red.), Podstawy żywienia i dietoterapia, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011
 5. Instytut Żywności i Żywienia, Przed wizytą – bioimpedancja elektryczna, http://www.izz.waw.pl, dostęp z dnia 25/02.2014
 6. Krupienicz A., Lewitt A., Mądro E., Podstawy teoretyczne i zastosowania analizy impedancji bioelektrycznej (BIA), Endokrynologia, otyłość, zaburzenia przemiany materii, 2007, tom 3 nr 4, s.79 – 84
 7. Sankowska P. „Analiza składu ciała” w: „Food Forum”, wiosna – lato nr 1 (4) 2014, s. 81 – 84
 8. Szulc A., Biofizyczne i środowiskowe podstawy analizy składu ciała metodą BIA, Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Journal of Health Sciences, 2013, 3 (13), s. 410 – 427
 9. http://www/tanita.eu/, dostęp z dnia 13.12.2014 r.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

inż. Joanna Moczko

inż. Joanna Moczko


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Alergeny reagujące krzyżowo
Alergeny reagujące krzyżowo
Znaczenie probiotyków w diecie człowieka
Znaczenie probiotyków w diecie człowieka
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Charakterystyka serów - klasyfikacja, wartość odżywcza, produkcja, konsumpcja
Charakterystyka serów - klasyfikacja, wartość odżywcza, produkcja, konsumpcja
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif