Ocena wydolności fizycznej osób starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej  

Maciej Żychliński
  

  Maciej Żychliński
Abstrakt:

W efekcie procesu starzenia się dochodzi do wystąpienia w organizmie człowieka szeregu zmian fizjologicznych. Masa mięśniowa oraz beztłuszczowa masa ciała ulegają zmniejszeniu. Regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych nie jest w stanie zatrzymać spadku siły mięśni, jednak pozwala na dłuższe utrzymanie sprawności i samodzielności.
Cel. Ocena wydolności fizycznej osób starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w zależności od masy ciała i płci.
Materiały i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 30 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, w wieku 68-84 lat (75,9 ± 4,16) obojga płci. 10 osób miało prawidłową masę ciała, 13 nadwagę, a 7 otyłość I stopnia. U wszystkich osób z otyłością występowało nadciśnienie tętnicze i miażdżyca. Ocena wydolności fizycznej oparta została o sześciominutowy test marszu. Badane osoby określały swój poziom wysiłku za pomocą zmodyfikowanej skali Borga (20-stopniowej).
Wyniki. Sześciominutowy test marszu ukończyło 28 osób. Wraz ze wzrostem wartości współczynnika BMI rosła wartość wszystkich przeprowadzonych pomiarów, poza wartością pomiaru tętna przed testem. Średni przebyty dystans przez osoby z prawidłową masą ciała był o około 6% większy w stosunku do osób z nadwagą i o 30% większy w stosunku do osób z otyłością.
Wnioski. Czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wydolność fizyczną osób przebywających w DPS jest współczynnik BMI, wraz z wzrostem, którego następował spadek wydolności fizycznej. U osób z otyłością występowało wyższe ciśnienie krwi, a powrót do prawidłowego tętna był wolniejszy niż u osób z prawidłową masą ciała lub nadwagą.


Data publikacji: 08.06.2017 r.    •    Typ publikacji: Publikacja oryginalna

Cytowanie:
 • Żychliński M: Ocena wydolności fizycznej osób starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej, Journal of NutriLife, 2017, 06, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=282 [dostęp: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
osoby starsze, dom pomocy społecznej, aktywność fizyczna, sześciominutowy test marszu, otyłość

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Assessment of physical fitness of the elderly living in the Nursing Home

Maciej Żychliński
  

  Maciej Żychliński
Abstract:

As a result of the aging process comes to occur in the human body a series of physiological changes. The muscle mass and lean body mass are reduced. Regular physical exercise is not able to stop the decline in muscle strength, but allows for longer maintain the efficiency and independence.
Aim. Assessment of physical fitness of the elderly residing in nursing home in depending on body weight and gender.
Material & Method. The study was conducted on a group of 30 residents of the Nursing Home, aged 68-84 years (75.9 ± 4.16) of both sexes. 10 persons were of normal weight, 13 had overweight, and 7 had first degree obesity. All patients with obesity showed hypertension and atherosclerosis. Assessment of physical capacity is based on the six-minute walk test. The surveyed people defined their level of effort using the modified Borg scale (20-point).
Results. Six-minute walk test was completed by 28 people. With the increase in the value of BMI increased the value of all the measurements, except for the value of pulse measurement before the test. The average distance traveled by persons with normal weight was about 6% higher compared to those who are overweight and 30% higher as compared to the obese.
Conclusion. A major factor in influencing the physical capacity of people living in Nursing Home is BMI, along with the increase, which followed a decline of physical capacity. In people with obesity occurred higher blood pressure, a return to normal heart rate was slower than in people with normal weight or overweight.


Publication date: 08.06.2017 r.    •    Publication type: Publikacja oryginalna

Citation:
 • Żychliński M: Assessment of physical fitness of the elderly living in the Nursing Home, Journal of NutriLife, 2017, 06, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=282 [access: 2024.07.24]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
elderly, nursing home, physical activity, six-minute walk test, obesity

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Efektem procesu starzenie się jest wystąpienie w organizmie człowieka szeregu zmian fizjologicznych. Proces ten wiąże się z pogarszaniem kontroli homeostazy oraz ze stałym, ale powolnym spadkiem rezerw czynnościowych układów narządów. Jednak spadek tych rezerw jest zauważalny głównie w okresach maksymalnego wysiłku lub czasie stresu. W związku ze starzeniem się w składzie ciała oraz poszczególnych tkankach, w tym przede wszystkim w ich elementach strukturalnych pojawiają się znaczące zmiany. Od 25 do 75 roku życia, a więc w okresie 50 lat dochodzi do zmniejszenia się zawartości ...

Tekst zawiera 2215 wyrazów. Będziesz go czytać 11 minut i 4 sekundy.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Jośko-Ochojska J, Spandel L, Brus R, Odwodnienie osób w podeszłym wieku jako problem zdrowia publicznego. Hygeia Public Health 2014. 49 (4): 712-717.
 2. Sheehy CM, Perry PA, Cromwell SL. Dehydration: biological considerations, age-related changes and risk factors in older adults. Biol. Res. Nurs. 1999, 1 (1): 30-37.
 3. Kostka T. Patofizjologiczne podstawy ograniczenia zdolności do wysiłku fizycznego występujące wraz z wiekiem. Zalecenia praktyczne. Materiały konferencji naukowej: Konsekwencje fizjologicznych zmian w układzie ruchu dla aktywności ruchowej ludzi starszych i rehabilitacji. Instytut Reumatologii, Warszawa, 24.11.2006.
 4. Żołądź JA, Majerczak J, Duda K. Starzenie się a wydolność fizyczna człowieka. [w:] Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. J. Górski (red). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011: 157-165.
 5. Wolszakiewicz J. Sześciominutowy test marszowy – zastosowanie w praktyce klinicznej. Kardiologia Polska, 2010, 68: 237-240.
 6. Czernicki J, Dudkiewicz Z, Górski P. Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013: 75-77.
 7. Król-Zielińska M, Osiński W, Zieliński J, i in. Physical fitness of elderly people in Poland in comparison with the population of the United States. Studies in Physical Culture and Tourism, 2006, 13: 53-55.
 8. Batko-Szwaczka A, Szewieczek J, Durmała J, i in. Ocena stanu czynnościowego chorych geriatrycznych zakwalifikowanych do programu aktywności fizycznej. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2014, 68 (2): 77-83.
 9. Deskur-Śmielecka E, Jóźwiak A, Bosacka M. Wpływ krótkotrwałego programu rehabilitacyjnego o małej intensywności na wydolność fizyczną u pacjentów w podeszłym wieku. Gerontol. Pol. 2011, 19 (1): 21–28.
 10. Chabros E, Charzewska J, Wajszczyk B, i in. Otyłość a styl życia kobiet w starszym wieku. Postępy Nauk Medycznych, 2011, 9: 739-744.
 11. Grochowska A, Kołpa M, Musiał Z. Wpływ otyłości na funkcjonowanie osób dorosłych. Problemy Pielęgniarstwa, 2010 1 (1): 25–29.
 12. Li J, Li S, Feuers RJ, i in. Influence of body distribution on oxygen uptake and pulmonary performance in morbidly obesefemales during exercise. Respirology 2001, 6: 9–13.
 13. Olszanecka-Glinianowicz M, Zahorska-Markiewicz B, Kocełak P, i in. Wydolność fizyczna otyłych kobiet. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2006, 1: 1–4.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

Mgr Maciej Żychliński

Mgr Maciej Żychliński

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Analiza stanu odżywienia i sposobu żywienia osób starszych w Domu Pomocy Społecznej
Analiza stanu odżywienia i sposobu żywienia osób starszych w Domu Pomocy Społecznej
Mleko źródłem witamin
Mleko źródłem witamin
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada - proces produkcji, wady i przyczyny ich powstawania
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif