Regulamin serwisu

 

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Czasopismo – czasopismo elektroniczne Journal of NutriLife, dostępne online
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem internetowym http://www.NutriLife.pl, za pośrednictwem którego użytkownik może uzyskać dostęp do czasopisma.
 3. Zasoby Serwisu – Treści Cyfrowe i funkcjonalności udostępniane na stronach Serwisu na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem.
 4. Treści Cyfrowe – treści cyfrowe rozpowszechniane przez Czasopismo za pośrednictwem Serwisu obejmujące w szczególności publikacje czasopisma, aplikacje internetowe, pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inne materiały.
 5. Prenumerata Cyfrowa – co do zasady płatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na udostępnianiu Treści Cyfrowych i funkcjonalności w ramach Serwisu.
 6. Pakiet – usługa Prenumeraty Cyfrowej świadczona w zakresie składającym się na dany Pakiet, przez Okres Prenumeraty.
 7. Okres Prenumeraty – wybrany przez Użytkownika – spośród oferowanych w Portalu, okres przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej, w zakresie wybranym przez Użytkownika.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystającą z zasobów Serwisu – w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 9. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Serwisu oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach, dzięki któremu możliwe jest korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych funkcjonalności i zasobów Serwisu.
 10. Login - adres e-mail Użytkownika, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 11. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
 12. Rejestracja - jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta.
 13. Wpis – wszelkie treści, w tym komentarze zamieszczane samodzielnie i na własną odpowiedzialność przez Użytkownika w ramach Serwisu.II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Zasoby Serwisu, w tym Treści Cyfrowe Serwisu chronione są prawem autorskim.
 3. Prenumerata Cyfrowa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. nr 1422) na zamówienie Użytkowników. Umowa jest zawierana za pośrednictwem Serwisu – na zasadach wskazanych w Regulaminie lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy Czasopismem, a Użytkownikiem.
 4. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści Cyfrowych objętych danym Pakietem przez Okres Prenumeraty. Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do publikacji jako utworu.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Pakietu za pomocą maksymalnie 5 (pięciu) urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Pakietu osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Czasopisma.
 6. Dostępność do Pakietów jest nieograniczona terytorialnie.
 7. Usługa Prenumeraty Cyfrowej świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników którzy:
  a) posiadają Konto w Serwisie. Użytkownikowi, który nie ma Konta Konto, zostanie założone po podaniu w procesie zakupu Pakietu adresu e-mail.
  b) zaakceptują Regulamin;
  c) zakupią Pakiet lub otrzymają dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez Czasopismo zasadach;
  d) dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w niniejszym regulaminie.
 8. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona przez czasopismo Journal of NutriLife, reprezentowane przez jego właściciela.
 9. Właścicielem Czasopisma i Serwisu jest dr inż. Tomasz Czernecki.
  Dane kontaktowe: Tomasz Czernecki, Konopnica 280, 21-030 Konopnica, NIP: 8171853110, REGON: 060526066, e-mail: biuro@nutrilife.plIII ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW PRENUMERATY CYFROWEJ

 1. Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu należy złożyć w Serwisie zamówienie, poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi dostępu do Pakietu.
 2. Użytkownik, który zakupił Pakiet wybiera sposób płatności spośród dostępnych w Serwisie. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Pakiet zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniony Użytkownikowi bezpośrednio po przyjęciu płatności przez Czasopismo.
 4. Dostęp do Prenumeraty Cyfrowej może być realizowany na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem, w inny sposób niż poprzez zakup Pakietów za pośrednictwem Serwisu.IV REKLAMACJE I REZYGNACJA Z PRENUMERATY CYFROWEJ

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Czasopisma lub przesyłając na adres mailowy: biuro@nutrilife.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację klienta – adres e-mail, będący Loginem w serwisie oraz danymi osobowymi podanymi podczas zakupu Pakietu Prenumeraty Cyfrowej.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez użytkownika.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo anulowania wykupionego abonamentu ani prenumeraty w okresie ich trwania. Niekorzystanie z serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.V PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i netetykietą.
 3. Korzystanie z Zasobów Serwisu, które stanowią utwory chronione prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie, dozwolone jest tylko za zgodą Czasopisma.VI WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Właściciel Czasopisma i Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie treści, zamieszczonych jako Zasoby Serwisu.
 2. Zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z zachowaniem wszelkich dobrych praktyk oraz z należytą starannością, jednak jego Właściciel i Czasopismo nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz aktualność zamieszczonych materiałów, treści i narzędzi.
 3. Zasoby Serwisu dotyczące medycyny, dietetyki, żywienia człowieka i tematów pokrewnych nie mogą być traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii.
 4. Czasopismo zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w Zasobach Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników o zakresie zmian.
 5. Czasopismo zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu. Jednocześnie czasopismo dołoży wszelkich starań, aby takie przerwy zdarzały się jak najrzadziej.VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, w tym udostępniania Prenumeraty Cyfrowej, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Czasopisma i Serwisu. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie, w zakresie adresu e-mail, uniemożliwia realizację usługi.
 2. Właściciel Serwisu zapewnia Użytkownikom prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest właściciel Serwisu.
 4. Serwis zbiera i przechowuje informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku – dane te nie będą przekazywane firmom i osobom trzecim.VIII WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących wymagań technicznych przeglądarki: Chrome 47, Firefox 43.
 2. Przeglądarka użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie Serwisu, plików cookie innych firm.
 3. Aktywne połączenie z siecią Internet.IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przedstawiony Regulamin Portalu wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu. Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.

Data aktualizacji: 2013-05-15 03:03:57
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif