Znaczenie probiotyków w diecie człowieka  

Mateusz Kwit
  

  Mateusz Kwit
Abstrakt:

W obecnych czasach odżywianie to nie tylko zaspokojenie głodu ale także możliwość wpływania na stan zdrowia. Żywność o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych, nazywana żywnością funkcjonalną, spożywana jest przez świadomych konsumentów w celu uzyskania określonych profitów zdrowotnych. Przykładem mogą być produkty probiotyczne, zawierające specjalnie wyselekcjonowane i przebadane żywe kultury bakterii jelitowych. Bakterie te mają zdolność do przejściowej lub trwałej kolonizacji przewodu pokarmowego człowieka i oddziaływania na jego zdrowie. W publikacji przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat probiotyków, począwszy do definicji, aż po metodologię badań szczepów potencjalnie probiotycznych. Omówiono również naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego, znaczenie probiotyków w diecie oraz ich źródła pokarmowe. Poruszono również zagadnienia bezpieczeństwa stosowania probiotyków w diecie człowieka.


Data publikacji: 08.04.2015 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Kwit M: Znaczenie probiotyków w diecie człowieka, Journal of NutriLife, 2015, 04, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=164 [dostęp: 2022.11.29]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
probiotyki, bifidobacterium, dieta, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo, lactobacillus, lactococcus

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Role of Probiotics in the human's diet

Mateusz Kwit
  

  Mateusz Kwit
Abstract:

In present times nutrition is not only the calming of hunger but also the possibility of influence on the state of health. Food with the programed pro-health properties, named as functional food, is consumed through the conscious consumers with an aim of receiving certain health profits. As an example the products of probiotic including specially selected and examined living cultures of intestinal bacteria can be mentioned.  Those bacteria have a capacity for transitional or permanent colonization of the man's alimentary canal and the influence on his health.  In this publication the actual state of knowledge on the theme of probiotics beginning from the definition to the methodology of research of a potentially probiotic strains is presented.  The natural microflora of the man's alimentary canal, the significance of probiotics in a diet and their food sources are also discussed. The questions of the safety application of probiotics in the man's diet are also mentioned.


Publication date: 08.04.2015 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Kwit M: Role of Probiotics in the human's diet, Journal of NutriLife, 2015, 04, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=164 [access: 2022.11.29]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
probiotics, diet, food safety

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Jednym z kluczowych elementów życia, który pozwala na zachowanie dobrego stanu zdrowia oraz prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jest zdrowe odżywianie. Jedzenie przestało być jedynie sposobem zaspokojenia głodu, zaczęto poszukiwać nowych możliwości wykorzystania produktów spożywczych. W obecnych czasach obserwuje się wzrost świadomości konsumentów na temat dobroczynnego wpływu poszczególnych składników odżywczych i produktów spożywczych na zdrowie. Wzrost wiedzy żywieniowej oraz zmiana stylu życia wielu ludzi przyczyniły się do rozwoju żywności o ...

Tekst zawiera 7014 wyrazów. Będziesz go czytać 35 minut i 4 sekundy.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Bansal T., Garg S., 2008, Probiotics: From Functional Foods to Pharmaceutical Products, Current Pharmaceutical Biotechnology, 9, 267-287.
 2. Bhardwaj A., Bhardwaj S. V., 2012, Role of Probiotics in Dental Caries and Periodontal Disease, Archives of Clinical and Experimental Surgery, 1, 1, 45-49.
 3. Binek M., 2012, Mikrobiom człowieka – zdrowie i choroba, Postępy Mikrobiologii, 51, 1, 27-36.
 4. Chenoll E., Casinos B., Bataller E., Astals P., Echevarria J., Iglesias J. R., Balbarie P., Ramón D., Genovés S., 2011, Novel Probiotic Bifidobacterium bifidum CECT 7366 Strain Active against the Pathogenic Bacterium Helicobacter pylori, Applied and Environmental Microbiology, 77, 1335-1343.
 5. Cieślik E., Gębusia A., 2011, Żywność funkcjonalna z dodatkiem fruktanów, Żywność Nuka Technologia Jakość, 2, 75, 27-37.
 6. Coman M. M., Cecchini C., Verdenelli M. C., Silvi S., Orpianesi C., Cresci A., 2012, Functional foods as carriers for SYNBIO®, a probiotic bacteria combination, International Journal of Food Microbiology, 157, 3, 346-352.
 7. Dolatowski Z. J., Kołożyn-Krajewska D., 2010, Bakterie probiotyczne w produktach mięsnych, Przemysł Spożywczy, 64, 3, 21-25.
 8. Drewniak E., Drewniak T., Mikrobiologia żywności, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010.
 9. Dylus E., Buda B., Górska-Frączek S., Brzozowska E., Gamian A., 2013, Białka powierzchniowe bakterii z rodzaju Bifidobacterium, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 67, 402-412.
 10. Flaczyk E., Górecka D., Korczak J., Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011.
 11. Garlicki A. M., Leśniak M. R., 2009, Leczenie chorób biegunkowych o etiologii zakaźnej u dorosłych, Przegląd epidemiologiczny, 63, 395-400.
 12. Gawęcki J., Libudzisz Z., Mikroorganizmy w żywności i żywieniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010.
 13. Górska S., Jarząb A., Gamian A., 2009, Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowy, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 63, 653-667.
 14. Hattori M., Taylor T. D., 2009, The Human Intestinal Microbiome: A New Frontier of Human Biology, DNA Research, 16, 1-12.
 15. Huang J. S., Bousvaros A., Lee J. W., Diaz A., Davidson E. J., 2002, Efficacy of probiotic use in acute diarrhea in children: a meta-analysis, Digestive Diseases and Sciences, 47, 11, 2625-2634.
 16. Jach M., Łoś R., Maj M., Malm A., 2013, Probiotyki – aspekty funkcjonalne i technologiczne, Postępy Mikrobiologii, 52, 2, 161-170.
 17. Kapka-Skrzypczak L., Niedźwiedzka J., Wojtyła A., Kruszewski M., 2012, Probiotyki i prebiotyki jako aktywny składnik żywności, Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 18, 2, 79-83.
 18. Kekkonen R. A., Lummela N., Karjalainen H., Latvala S., Tynkkynen S., Järvenpää S., Kautiainen H., Julkunen I., Vapaatalo H., Korpela R., 2008, Probiotic intervention has strain-specific anti-inflammatory effects in healthy adults, World Journal of Gastroenterology 14, 13, 2029-2036.
 19. Kędzia A., 2009, Działanie probiotyków na organizm człowieka. Cz. II. Zastosowanie probiotyków w leczeniu i profilaktyce chorób, Postępy Fitoterapii, 1, 50-57.
 20. Kirjavainen P. V., Apostolou E., Salminen S. J., Isolauri E., 2001, Nowe aspekty stosowania probiotyków w leczeniu alergii pokarmowej, Alergia Astma Immunologia, 6, 1, 1-6.
 21. Kleessen B., Bezirtzoglou E., Matto J., 2000, Culture-based knowledge on biodiversity, development and stability of human gastrointestinal microflora, Microbial Ecology in Health and Disease, 12, 2, 53-63.
 22. Klichowska-Palonka M., Bachanek T., 2011, Kliniczne możliwości stosowania probiotyków ze szczególnym uwzględnieniem ich działania w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa, Dental and Medical Problems, 48, 3, 431-435.
 23. Lee J. W., Shin J. G., Kim E. H., Kang H. E., Yim I. B., Kim J. Y., Joo H. G., Woo H. J., 2004, Immunomodulatory and antitumor effects in vivo by the cytoplasmic fraction of Lactobacillus casei and Bifidobacterium longum, Journal of veterinary science, 5, 1, 41-48.
 24. Libudzisz Z., 2002, Probiotyki i prebiotyki w fermentowanych napojach mlecznych, Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 4, 1, 19-25.
 25. Libudzisz Z., 2004, Mikroflora jelitowa człowieka a probiotyki, Zakażenia, 6, 47-51.
 26. Libudzisz Z., 2013, Różne formy występowania probiotyków, Żywność dla zdrowia, 18, 6, 8-11.
 27. Litwińczuk Z., Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2011.
 28. Lutyńska A., Augustynowicz E., Wiatrzyk A., 2012 Problemy stosowania suplementów diety zawierających probiotyki, Problemy Higieny i Epidemiologii, 93, 3, 493-498.
 29. Luyer M. D., BuurmanW. A., Hadfoune M., Speelmans G., Knol J., Jacobs J. A., Dejong C. H., Vrieserma A.J., Greve J.W., 2005, Strain-specific effects of probiotics on gut barrier integrity following hemorrhagic shock, Infection and Immunity, 73, 6, 3686-3692.
 30. Mach T., 2011, Biegunka podróżnych, Gastroenterologia Kliniczna, 3, 3, 121-126.
 31. Maniecka M., 2014, Probiotyki – „dla życia”, dla zdrowia, http://laboratoria.net/artykul/13077.html - dostępny 21.06.2014r.
 32. Marit D., Firmesse O., Levenez F., Guimarăes V. D., Sokol H., Doré J., Corthier G., Furet J. P., 2009, The Firmicutes/Bacteroidetes ratio of the human microbiota changes with age, BMC Microbiology, 9, 123-129.
 33. Mojka K., 2013, Charakterystyka mlecznych napojów fermentowanych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 94, 4, 722-729.
 34. Neffe K., Kołożyn-Krajewska D., 2010, Możliwość zastosowania bakterii probiotycznych w dojrzewających produktach mięsnych, Żywność Nuka Technologia Jakość, 5, 72, 167-177.
 35. Nova E., Wärnberg J., Gómez-Martínez S., Díaz L. E., Romeo J., Marcos A., 2007, Immunomodulatory effects of probiotics in different stages of life, British Journal of Nutrition, 98, 90-95.
 36. Nowak A., Śliżewska K., Libudzisz Z., 2010a, Probiotyki – historia i mechanizmy działania, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4, 71, 5-19.
 37. Nowak A., Śliżewska K., Libudzisz Z., Socha J., 2010b, Probiotyki – efekty zdrowotne, Żywność Nauka Technologia Jakość, 4, 71, 20-36.
 38. Ochta T., Nakatsugi S., Watanabe K., Kawamori T., Ishikawa F., Morotomi M., Sugie S., Toda T., Sugimura T., Wakabayashi K., 2000, Inhibitory effects of Bifidobacterium - fermented soy milk on 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b) pyridine-induced rat mammary carcinogenesis, with a partial contribution of its component isoflavones, Carcinogenesis, 21, 5, 937-941.
 39. Olszewska J., Jagusztyn-Krynicka E. K., 2012, Human microbiome project – mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka, Postępy Mikrobiologii, 51, 4, 243-256.
 40. Radwan P., Skrzydło-Radomańska B., 2013, Rola mikroflory jelitowej w zdrowiu i chorobie, Gastroenterologia Praktyczna, 2, 1-11.
 41. Reid G., 2008, Probiotic Lactobacilli for Urogenital Health in Women, Journal of Clinical Gastroenterology, 42, 3, 234-236.
 42. Rolfe R. D., 2000, The role of probiotic cultures in the control of gastrointestinal health, Journal of Nutrition, 130, 2, 396-402.
 43. Rudzik L., Frank M., Szulc A., Gałęcka M., Szachta P., Barwinek D., 2012, Od jelit do depresji – rola zaburzeń ciągłości bariery jelitowej i następcza aktywacja układu immunologicznego w zapalnej hipotezie depresji, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 7, 2, 1-9.
 44. Rudzik L., Szulc A., 2013, Wpływ jelitowej flory bakteryjnej na ośrodkowy układ nerwowy i jej potencjalne znaczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych, Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2, 69-77.
 45. Sachdeva A., Naqpal J., 2009, Effect of fermented milk-based probiotic preparations on Helicobacter pylori eradication: a systematic review and meta-analysis of randomized-controlled trials, European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 21, 1, 45-53.
 46. Sela D. A., Chapman J., Adeuya A., Kim H. J., Chen F., Whitehead T. R., Lapidus A., Rokhsar D. S., Lebrilla C. B., German J. B., Price N. P., Richardson P. M., Millis D. A., 2008, The genome sequence of Bifidobacterium longum subsp. infantis reveals adaptations for milk utilization within the infant microbiome, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105, 48, 18964-18969.
 47. Steinka I., 2011, Wybrane aspekty stosowania probiotyków, Annales Academiae Medicae Gedanensis, 47, 97-108.
 48. Stenström B., Mendis A., Marshall B., 2008, Helicobacter pylori – the latest in diagnosis and treatment, Australian Family Physician, 37, 8, 608-612.
 49. Szachta P., Adamska A., Gałęcka M., Cichy W., Roszak D., 2011, Rola probiotyków w chorobach alergicznych, Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 13, 3, 180-182.
 50. Szajewska H., Skórka A., Ruszczyński M., Gieruszak-Białek D., 2007, Meta-analysis: Lactobacillus GG for treating acute diarrhoea in children, Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 25, 8, 871-881.
 51. Śliwińska A., Lesiów T., 2013, Lody jako żywność funkcjonalna – badania konsumenckie, Nauki Inżynierskie i Technologie 1, 8, 65-78.
 52. Śliżewska K., Nowak A., Barczyńska R., Libudzisz Z., 2013, Prebiotyki – definicja, właściwości i zastosowanie w przemyśle, Żywność Nauka Technologia Jakość, 1, 86, 5-20.
 53. Trząskowska M., 2013, Probiotyki w produktach pochodzenia roślinnego, Żywność Nuka Technologia Jakość, 4, 89, 5-20.
 54. Wagner A., Banaszkiewicz A., Cukrowska B., Kierkuś J., Orłowska E., Socha P., 2012, Zastosowanie probiotyków w terapii chorób układu pokarmowego, Terapia, 3, 3-11.
 55. Wasilewska E., Złotkowska D., Pijagin M. E., 2013, Rola mikroflory jelitowej i bakterii probiotycznych w profilaktyce i rozwoju raka jelita grubego, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 67, 837-847.
 56. WEB 1: URL: http://microbiologyglossary.wikispaces.com/Lactobacillus+casei – dostępny 14.06.2014r.
 57. WEB 2: URL: https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Bifidobacterium_longum - dostępny 14.06.2014r.
 58. WEB 3 URL: http://www.zywnoscdlazdrowia.pl/10/pdf/biuletyn09.pdf – dostępny 14.06.2014r.
 59. Zaręba D., Ziarno M., 2011, Alternatywne probiotyczne napoje warzywne i owocowe, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 44, 2, 160-168.
 60. Zinedine A., Faid M., 2007, Isolation and Characterization of Strains of Bifidobacteria with Probiotic Proprieties In vitro, World Journal of Dairy and Food Sciences, 2, 1, 28-34.
 61. Żak-Gołąb A., Olszanecka-Glinianowicz M., Kocełak P., Chudek J., 2014, Rola mikroflory jelitowej w patogenezie otyłości, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 68, 84-90.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

mgr Mateusz Kwit

mgr Mateusz Kwit


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Warunki wzrostu i rozwoju drobnoustrojów
Warunki wzrostu i rozwoju drobnoustrojów
Witamina C - budowa, właściwości, mechanizm degradacji
Witamina C - budowa, właściwości, mechanizm degradacji
Charakterystyka mleka różnych gatunków zwierząt i człowieka
Charakterystyka mleka różnych gatunków zwierząt i człowieka
Charakterystyka wybranych produktów mlecznych
Charakterystyka wybranych produktów mlecznych
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2022 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif