Analiza stanu odżywienia i sposobu żywienia osób starszych w Domu Pomocy Społecznej  

Maciej Żychliński
  

  Maciej Żychliński
Abstrakt:

Wraz z wiekiem zmienia się zapotrzebowanie na poszczególne mikro i makroelementy. Skład diety powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i opierać się na takich cechach jak m.in. wiek, płeć, masa ciała i aktywność fizyczna. W realiach Domów Pomocy Społecznej dostosowanie diety do indywidualnych potrzeb jest w znacznym stopniu ograniczone.
Cel. Analiza jakościowo-ilościowa diety Domu Pomocy Społecznej z uwzględnieniem stanu odżywienia pensjonariuszy tejże placówki.
Materiały i metody. Materiał stanowił dekadowy jadłospis ograniczony do trzech losowo wybranych dni. Badanie przeprowadzono na grupie 30 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, w wieku 68-84 lat (75,9 ± 4,16) obojga płci. Rozpoznanie i ocenę stanu odżywienia oparto o obliczony wskaźnik masy ciała BMI według klasyfikacji WHO oraz wskaźnik należnej masy ciała – NMC, wyznaczony według wzoru Lorentza. Do oceny sposobu żywienia wykorzystano specjalnie przygotowany kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Wartość kaloryczna spożywanych produktów wynosiła średnio 2054 kcal (dieta podstawowa), 1469 kcal (dieta łatwostrawna), 1781 kcal (diety cukrzycowa). W zależności od diety udział poszczególnych substratów w dostarczaniu energii wynosił dla białek 14,1-19%, dla tłuszczów 30,4-39,7%, dla węglowodanów 42,2-50,6%. Wykazano, że 43,3% pensjonariuszy cierpi na nadwagę, a 23,3% na otyłość I stopnia. 80% badanych spożywa dodatkowe, samodzielnie przygotowane posiłki. Nadwaga występowała częściej u mężczyzn, a otyłość I stopnia u kobiet. Średnia różnica pomiędzy obecną masą ciała a NMC wynosiła 16,08±11,36 kg.
Wnioski. Wykazano, że większość pensjonariuszy DPS cierpi na nadwagę lub otyłość. Takiemu stanowi rzeczy może sprzyjać niska różnorodność podawanych posiłków oraz samodzielne spożywanie pokarmów, w tym słodyczy.


Data publikacji: 22.05.2017 r.    •    Typ publikacji: Publikacja oryginalna

Cytowanie:
 • Żychliński M: Analiza stanu odżywienia i sposobu żywienia osób starszych w Domu Pomocy Społecznej, Journal of NutriLife, 2017, 05, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=281 [dostęp: 2023.09.29]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
osoby starsze, dom pomocy społecznej, żywienie, dieta, aktywność fizyczna

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Analysis of nutritional status and dietary habits of the elderly in the Nursing Home

Maciej Żychliński
  

  Maciej Żychliński
Abstract:

With age the need of the individual micro and macronutrients changes. The composition of the diet should be adjusted to individual needs and based on characteristics such as age, sex, weight and physical activity. In the context of nursing homes the adjustment of the diet to individual needs it is largely limited.
Aim. Analysis of qualitative and quantitative diet in Nursing Home including the nutritional status of residents of that facility.
Material & Method. The material was a decade menu limited to three randomly selected days. The study was conducted on a group of 30 residents of the Nursing Home, aged 68-84 years (75.9 ± 4.16) of both sexes. Identification and assessment of nutritional status is based on the calculated BMI according to the WHO classification and rate of ideal body weight - NMC, determined according to the formula of Lorentz. To evaluate the diet used a specially designed questionnaire. 
Results. The mean calorific value of the products consumed by residents was 2054 kcal (basic diet), 1469 kcal (diet easily digestible), 1781 kcal (diabetic diet). Depending on the contribution of individual dietary energy supply of reactants was: 14,1-19% for proteins, 30,4-39,7% for fats, 42,2-50,6% for carbohydrates. It was shown that 43,3% of residents are overweight and 23,3% have first degree obesity. 80% of respondents consume additional, independently prepared meals. Overweight was more common in men, and obesity in women. The mean difference between current weight and the NMC was 16.08 ± 11.36 kg.
Conclusion. The majority of residents of Nursing Home are overweight or obese. Low variety of served meals and self-consumption of foods, including sweets can foster such a situation.


Publication date: 22.05.2017 r.    •    Publication type: Publikacja oryginalna

Citation:
 • Żychliński M: Analysis of nutritional status and dietary habits of the elderly in the Nursing Home, Journal of NutriLife, 2017, 05, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=281 [access: 2023.09.29]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
elderly, nursing home, nutrition, diet, physical activity

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Prawidłowe żywienie jest niezbędne do zachowania zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Z racji, iż z wiekiem zmianie ulega zapotrzebowanie na poszczególne mikro oraz makroelementy, skład diety każdej osoby powinien bardziej uwzględniać takie cechy jak m.in. wiek, płeć, stan zdrowia, masa ciała oraz aktywność fizyczna [1].

Wynikające z wieku pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej (DPS) ograniczenia sprawności fizycznej oraz pozostałe zmiany zachodzące w organizmie wpływają na obniżenie zapotrzebowania energetycznego seniorów w porównaniu do młodszych osób o takiej samej masie ...

Tekst zawiera 2865 wyrazów. Będziesz go czytać 14 minut i 19 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Jarosz P, Bułhak-Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008: 15-16.
 2. Jabłoński E, Kaźmierczak U. Odżywanie się osób w podeszłym wieku. Gerontol. Pol. 2005, 1: 48-54.
 3. Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012: 22-29, 37-40, 48-57, 69-72.
 4. Jarosz M. Żywienie osób w wieku starszym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008: 61-69.
 5. Hasik J, Gawęcki J (red). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa 2012: 82-87.
 6. Jarosz M. Praktyczny Podręcznik Dietetyki. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010: 18-20, 55-56, 99-101.
 7. Łysoń P (red). Pomoc społeczna – infrastruktura, beneficjenci, świadczenia w 2011 r. GUS, Warszawa 2012: 38-39.
 8. Bawa S. Dietoterapia zespołu metabolicznego. [w:] Dietoterapia. Gajewska D, Kozłowska L, Lange E, i in. (red). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009: 155-160.
 9. Wąsowski M, Walicka M, Marcinowska-Suchowierska E. Otyłość – definicja, epidemiologia, patogeneza. Postępy Nauk Medycznych 2013, 4: 301-306.
 10. Szymocha M, Bryła M, Maniecka-Bryła I. Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdr. Publ. 2009, 119 (2): 207–212.
 11. Gacek M. Zachowania żywieniowe grupy osób starszych zamieszkałych w Polsce i Niemczech. Probl Hig Epidemiol 2008, 89 (3): 401-406.
 12. Deutz  NE,  Bauer  JM,  Barazzoni  R,  i in.  Protein  intake  and  exercise  for  optimal  muscle  function  with aging: recommendations from the ESPEN Expert Group. Clin Nutr 2014, 33 (6): 929-36.
 13. Jaroch A, Zalecenia dotyczące spożycia białka dla pacjentów geriatrycznych z zespołem słabości. Gerontol. Pol. 2015, 3: 47-51.
 14. Ludność w wieku 60 lat. Struktura demograficzna i zdrowie. GUS, Warszawa 2016: 16.
 15. Gębska-Kuczerowska A. Charakterystyka grupy osób w podeszłym wieku uczestniczących w badaniu zależności między aktywnością a stanem zdrowia. Przegląd Epidemiologiczny 2002, 56: 463-470.
 16. Wierzbicka E, Brzozowska A, Roszkowski W.  Sposób żywienia oraz stan odżywienia ludzi starszych w Polsce w świetle danych z piśmiennictwa z lat 1980-1996. Roczn. PZH 1997, 48 (1): 87-102.
 17. Kotwas M, Mazurek A, Wrońska A, i in. Patogeneza i leczenie otyłości u osób w podeszłym wieku. Forum Medycyny Rodzinnej 2008, 6: 435-444.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

Mgr Maciej Żychliński

Mgr Maciej Żychliński

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Potencjał prebiotyczny ciceritolu obecnego w ciecierzycy
Potencjał prebiotyczny ciceritolu obecnego w ciecierzycy
Charakterystyka serów - klasyfikacja, wartość odżywcza, produkcja, konsumpcja
Charakterystyka serów - klasyfikacja, wartość odżywcza, produkcja, konsumpcja
Stężenie i gęstość wybranych roztworów handlowych - Niezbędnik
Stężenie i gęstość wybranych roztworów handlowych - Niezbędnik
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Jak przygotowć 30% roztwór wodorotlenku sodu, a następnie rozcieńczyć go do 15%? - Niezbędnik
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif