Żywność ekologiczna - wymogi oraz znakowanie  

Edyta Bielak
  

  Edyta Bielak
Abstrakt:

Żywność ekologiczna cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na jakość produktów spożywczych. Stosunkowo wygórowana cena artykułów oznaczonych przypisem „bio” lub „eko” jest rekompensowana przez wyższą jakość takich produktów oraz nierzadko lepsze walory organoleptyczne (smak, zapach) w stosunku do ich odpowiedników wytwarzanych przemysłowo. Wpływa na to fakt, iż proces produkcji artykułów ekologicznych podlega kontroli na każdym z kolejnych etapów. Należy zaznaczyć, iż mnogość wiadomości oraz nieufność do deklaracji niektórych producentów powodują problemy z prawidłowym oddzieleniem produktów ekologicznych od ich konwencjonalnych odpowiedników. 

W publikacji zdefiniowano pojęcie żywności ekologicznej, przedstawiono walory żywności ekologicznej, regulacje prawne, sposoby znakowania, wymagania dotyczące importu produktów ekologicznych oraz sposoby kontroli i certyfikacji. Ponadto scharakteryzowano polski i europejski rynek żywności ekologicznej z uwzględnieniem poziomu cen żywności ekologicznej.

 


Data publikacji: 04.02.2016 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Bielak E: Żywność ekologiczna - wymogi oraz znakowanie, Journal of NutriLife, 2016, 02, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=196 [dostęp: 2023.09.29]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
żywność ekologiczna, znakowanie żywności, certyfikacja, kontrola żywności

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Ecological food - requirements and marking

Edyta Bielak
  

  Edyta Bielak
Abstract:

The ecological food is enjoyed a growing interest among consumers who more often pay attention to the quality of food products. Comparatively the exorbitant price of denoted goods with note "bio" or "eco" is being compensated through the higher quality of such products and frequently better organoleptic valuables (taste, smell) relative to their industrial produced counterparts. It bears on the fact that the manufacturing process of eco-friendly goods undergoes control at each of next stages. It should be emphasized that the abundance of the messages and the mistrust towards the declaration of some producers cause problems with the proper sublation of environmentally friendly products from their conventional equivalents.

In the publication the ecological food concept was defined, the valuables of the ecological food, law regulations, means of marking, the requirements concerning the import of environmentally friendly products and ways of the control and the certification were presented. What is more, a Polish and European market of the ecological food was characterized taking the level of the ecological food price into consideration.


Publication date: 04.02.2016 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Bielak E: Ecological food - requirements and marking, Journal of NutriLife, 2016, 02, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=196 [access: 2023.09.29]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
organic foods, food labeling, certification, food inspection

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Upowszechnienie zagrożeń wynikających ze stosowania przemysłowych metod chowu zwierząt czy upraw roślin sprawia, że wybierając produkty żywnościowe coraz większą uwagę przywiązujemy do pochodzenia i wartości odżywczej kupowanych produktów. Nabywając żywność pochodząca z gospodarstw ekologicznych okazujemy troskę nie tylko o swoje zdrowie, ale też swoich najbliższych [19].

Współczesny świat oferuje wiele różnorodnych źródeł informacji. Powszechną bazą informacyjną dla wielu konsumentów jest Internet. Zawiera on jednak czasem niepoprawne lub mało precyzyjne treści. ...

Tekst zawiera 5583 wyrazów. Będziesz go czytać 27 minut i 54 sekundy.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Benbrook Ch.: Elevating Antioxidant Levels in Food through Organic Farming and Food Processing An Organic Center State of Science Review, 2005.
 2.  Błaszczyk I.: Uregulowania prawne w produkcji ekologicznej. Przemysł Spożywczy 11, 2-5, 2012.
 3.  Bronikowski A.: Ekologiczna żywność. Zdrowie czy marketing? AgroTrendy 8-9, 38-41, 2011. a.
 4. Bronikowski A.: Żywność ekologiczna pod kontrolą. Agro Trendy 8-9, 42-45, 2011. b.
 5.  Bryła P.: Marketing ekologicznych produktów żywnościowych- wyniki badania wśród polskich przetwórców. Rocznik Ochrona Środowiska, tom 15, 2899-2910, 2013.
 6.  Czarnecka B.: Żywność ekologiczna- to znaczy jaka? Mięso i Wędliny 7, 16-17, 2008.
 7. Czarniecka- Skubina E., Janicki A.: Znakowanie żywności tradycyjnej i ekologicznej. Przemysł Spożywczy 7, 11-15, 2009.
 8. Gertig H.: O bezpieczeństwie żywności ekologicznej. Bromatologia. Chemia. Toksykologia XLIII (3), 406-414, 2010.
 9.  Gierałtowska U., Chudy S.: Kontrola ekologicznej żywności. Problemy Jakości 12, 41-42, 2007.
 10. Głodowska M.: Żywność ekologiczna: zdrowa i bezpieczna. Ekonatura 4, 16-17, 2011.
 11. Hallmann E., Rembiałkowska E.: Zawartość związków antyoksydacyjnych w wybranych odmianach cebuli z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Journal of research and applications in agricultural engeneering 51 (2), 42-46, 2006.
 12. Raport Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012- http://www.ijhar-s.-gov.pl/raporty-i-analizy.html, 2013
 13. Komorowska D.: Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie- Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, 43-48, 2006.
 14. Korelska E.: Cena produktów rolnictwa ekologicznego w opinii rolników i przetwórców ekologicznych oraz konsumentów, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 54, 3, 141-146, 2009.
 15. Korelska E.: Produkcja i rynek żywności ekologicznej w Polsce i Szwajcarii. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 50(3), 216-219, 2011.
 16. Łuczak J.: Czy wiecie co jest na etykiecie? Food Forum 1, 22-24, 2013.
 17. Łuczka- Bakuła W., Smoluk- Sikorska J.: Poziom cen ekologicznych owoców i warzyw a rozwój rynku żywności ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55(4), 12-14, 2010.
 18. Łuczka- Bakuła W., Smoluk- Sikorska J.: Poziom i zróżnicowanie ofert asortymentowej żywności ekologicznej w dystrybucji specjalistycznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 54(3), 191-195, 2009.
 19. Łukasiński W.: Zarządzanie jakością produktu ekologicznego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (56), 146-153, 2008.
 20. Mickiewicz B., Zuzek D.: Zasady wsparcia rozwoju gospodarstw ekologicznych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 54, 9-25, 2012.
 21. Mizak L.: Żywność  ekologiczna, żywność certyfikowana. Żywienie człowieka i metabolizm 4, 630-639, 2009.
 22. Pałka E.: Ekonomiczne aspekty produkcji rolniczej metodami ekologicznymi w województwie świętokrzyskim. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 1, 57-67, 2005.
 23. Pokrywka T.: Zdrowa czy ekologiczna żywność? Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny 1, 12-14, 2008.
 24. Rembiałkowska E., Badowski M.: Mięso z produkcji ekologicznej. Gospodarka Mięsna 8, 16-19, 2010.
 25. Sazońska B.: Wymogi formalno- prawne dla przetwórstwa ekologicznego. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, 2011.
 26. Smoluk- Sikorska J., Olejnik A.: Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku jego produktów w Polsce. Zeszyty Naukowe WSHiU 22, 139-149, 2011.
 27. Sołtysiak U.: Żywność ekologiczna- zasady produkcji i kontroli. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny 1, 2, 2008.
 28. Stulich R.: Rolnictwo i żywność ekologiczna. Polskie Drobiarstwo 7, 71- 75, 2007.
 29. Szafulera W.: Przepisy prawne dotyczące produkcji i znakowania przetworzonej żywności ekologicznej. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 2, 38-45, 2009.
 30. Ucherek M.: Opakowania do żywności ekologicznej część I. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 5, 36-38, 2009. a.
 31. Ucherek M.: Opakowania do żywności ekologicznej część II. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 6, 55-56, 2009. b.
 32. Wielgosz E.: Znaczenie rolnictwa ekologicznego dla środowiska i zdrowia społeczeństwa. Ekonatura 1, 17-18, 2013.
 33. Wierzejska R.: Informacje żywieniowe na opakowaniach produktów spożywczych- podejście konsumenta. Przemysł Spożywczy, 66(5), 43-45.
 34. Willer H., Kilcher L.: The World of Organic Agriculture- Statistics and Emerging Trends, 2011. IFOAM, Bonn, and FiBL, Frick 2011.
 35. Zalejski J., Faszczewska K.: Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych. Ekonomia i Zarządzanie, 4(3), 92-104,2012.
 36. Żakowska-Biemans S.: Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej. Journal of Research and Agricultural Engineering 4, 216-220, 2011.
 37. Rozporządzenie 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych  oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych.
 38. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji i znakowania produktów ekologicznych uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 z dnia 20 lipca 2007r.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

 Edyta Bielak

Edyta Bielak


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
Sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Zarys technologii piwa - proces produkcyjny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Czekolada – klasyfikacja, właściwości oraz skład chemiczny
Zmiana nawyków żywieniowych - nie wystarczy tylko chcieć!
Zmiana nawyków żywieniowych - nie wystarczy tylko chcieć!
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif