Sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym  

Katarzyna Banach
  

  Katarzyna Banach
Abstrakt:

Nawyki żywieniowe człowieka zaczynają kształtować się już w okresie wczesnego dzieciństwa. Odstępstwa od zaleceń racjonalnej diety, popełniane przez najmłodszych utrwalają się i negatywnie wpływają na późniejszy sposób odżywiania. Niniejsza publikacja przedstawia główne błędy żywieniowe w grupie dzieci przedszkolnych powiązane między innymi z takimi aspektami jak: dobór produktów w diecie przedszkolaków, podjadanie, pory spożywania posiłków czy rodzaje napojów preferowane przez dzieci. Poruszono również zagadnienia dotyczące zasad racjonalnej diety oraz jej wpływu na rozwój przedszkolaków, charakterystyki odżywiana dzieci w wieku 3-6 lat oraz czynników środowiskowych mających wpływ na sposób żywienia najmłodszych.


Data publikacji: 05.09.2015 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Banach K: Sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym, Journal of NutriLife, 2015, 09, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=173 [dostęp: 2024.06.18]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
dzieci przedszkolne, żywienie, błędy żywieniowe, normy żywienia, czynniki środowiskowe

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Nutrition habits of children in the preschool age

Katarzyna Banach
  

  Katarzyna Banach
Abstract:

Dietary habits of a man begin to be folded already in the period of the babyhood.  The departures from recommendations of an rational diet made   by the youngest are established and negatively influenced on a later nutrition habit. This publication presents main dietary mistakes in the group of preschool children related to such aspects as: the selection of products in the diet of preschool children, snack between meals, times of meals consumption or  types of drinks favoured by children.  Issues concerning principles of the rational diet and her impact on the kindergarten pupils development were also brought up, nutrition characteristics  of children aged 3-6 and the environmental factors affecting the youngest method of nutrition.


Publication date: 05.09.2015 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Banach K: Nutrition habits of children in the preschool age, Journal of NutriLife, 2015, 09, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=173 [access: 2024.06.18]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
preschool children, nutrition, dietary mistakes, norms of feeding, environmental factors

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

Racjonalne odżywianie jest jednym z głównych czynników warunkujących zdrowie oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny człowieka, niezależnie od jego wieku. Szczególne znaczenie odgrywa w początkowych etapach życia, w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju organizmu, gdy wzmożone jest zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Zadaniem prawidłowo zbilansowanej diety jest zaspokojenie wszystkich potrzeb żywieniowych organizmu uwzględniając płeć, wiek oraz aktywność fizyczną. Nie bez znaczenia jest także aktualny stan zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego oraz ...

Tekst zawiera 5563 wyrazów. Będziesz go czytać 27 minut i 48 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Ahmadi N., Black JL., Velazquez CE., Champan GE, Veenstra G.: Associations between socio – economic status and school – day dietary intake in a sample of grade 5-8 students in Vancouver, Canada. Public Health Nutrition, 2015, 18(5), 764-73
 2. Carletti C, Macaluso A, Pani P, Caroli M, Giacchi M, Montico M, Cattaneo A.: Diet and physical activity in pre-school children: a pilot project for surveillance in three regions of Italy. Public Health Nutrition, 2013, Apr;16(4), 616-24
 3. Charzewska J., Chabros E.: Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2011
 4. Charzewska J., Cichocka A.: Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2011
 5. Cribb V. L., Northstone D., Hopkins D., Emmett P. M.: Sources of vitamin D and calcium in the diets of preschool children in the UK and the theoretical effect of food fortification. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 2014, Oct 3
 6. Czech A., Kęska A., Zawartość składników pokarmowych w racjach przedszkolnych w okresie wiosennym i jesiennym. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 561-571
 7. DeBoer MD, Agard HE, Scharf RJ.: Milk intake, height and body mass index in preschool children. Archives of Disease in Childhood, 2014, Dec 15
 8. Dymkowska-Malesa M., Skibniewska K.: Udział posiłków przedszkolnych w pokryciu zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze i energię. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2011, 44 (3), 374-379
 9. Dymkowska-Malesa M., Szparaga A.: Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w przedszkolnych racjach pokarmowych dzieci z terenu Koszalina. Nowa Pediatria, 2013 (3), 106-110
 10. Frąckiewicz J., Ring- Andrzejczuk K., Gronowska- Senger A.: Zawartość energii i wybranych składników w racjach pokarmowych przedszkoli z rejonu warszawskiego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2011, 62( 2), 181–185
 11. Fulgoni V, Quann E.: National trends in beverage consumption in children from birth to 5 years: analysis of NHANES across three decads. Nutrition Journal, 2012, 11:92
 12. Gacek M.: Sposób żywienia dzieci przedszkolnych ze środowiska wielkomiejskiego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2012, 63 (4), 477-482
 13. Górnicka M, Frąckiewicz J, Trela I.: Zawartość wybranych witamin w racjach pokarmowych przedszkoli na terenie Warszawy i okolic. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2011, 62(2), 205 – 208
 14. Huybrechts I, Matthys C, Vereecken C, Maes L, Temme EH, Van Oyen H, De Backer G, De Henauw S.: Food intakes by preschool children in Flanders compared with dietary guidelines. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2008, 5, 243-257
 15. Jarosz, M. Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. IŻŻ, Warszawa; 2012
 16. Kolarzyk E., Janik A., Kwiatkowski J.: Zwyczaje żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89 (4), 531-536
 17. Kostecka M.: Prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2013, 3 (3), 257-263
 18. Leszczyńska T., Sikora E., Kręcina K., Pysz K.: Udział posiłków przedszkolnych w całkowitym pokryciu zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze na przykładzie wybranej stołówki. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6 (55), 327-334
 19. Ligenza I., Jakubowska-Pietkiewicz E., Łupińska A., Jastrzębska A., Chlebna-Skokół D.: Ocena wpływu niektórych czynników środowiskowych na występowanie nadmiaru masy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. Endokrynologia Pediatryczna, 2011, 10 (2), 25-31
 20. Łoś-Rycharska E., Niecławska A.: Odżywianie dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym w ocenie ich matek. Pediatria Polska, 2010, 85(4), 588-596
 21. Łoś-Rycharska E., Niecławska A.: Spożycie pokarmów typu fast food przez dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Pediatria Polska, 2010, 85(4), 345-352
 22. Łukasik R., Waksmańska W., Gawlik K., Woś H., Mikulska M.: Stan wiedzy rodziców na temat żywienia dzieci od urodzenia do 3 lat. Nowa Pediatria 2/2014, 56-62
 23. Mastalerz-Migas A., Danecka M., Lubieniecki K., Zywar K., Muszyńska A., Steciwko A.: Wiedza na temat prowadzenia prozdrowotnego stylu życia w rodzinach dzieci przedszkolnych oraz jej zastosowanie w praktyce. Family Medicine and Primary Care Review, 2009, 11 (3), 401-403
 24. Orkusz A., Olech A.: Ocena wartości odżywczej posiłków przedszkolnych. Nauki Inżynierskie i Technologie, 2014, 2(13), 77-87
 25. Orkusz A., Włodarczyk A.: Ocena żywienia dzieci w przedszkolu na podstawie dekadowych jadłospisów. Nauki Inżynierskie i Technologie, 2014, 1(12), 72-81
 26. Rogalska – Niedźwiedź M., Charzewska J., Chabros E., Chwojnowska Z., Wajszczyk B., Zacharewicz E.: Sposób żywienia dzieci czteroletnich ze wsi na tle dzieci z miast. . Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89(1), 80-84;
  27. Sadowska J., Krzymuska A.: Ocena uzupełniania przedszkolnej racji pokarmowej przez rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2010, 43 (2), 203-211
 27. Shoeps DO, de Abreu LC, Valenti VE, Nascimento VG, de Oliveira AG, Gallo PR, Wajnsztejn R, Leone C.: Nutritional status of pre-school children from low income families. Nutrition Journal, 2011, 10, 43
 28. Sochacka-Tatara E., Jacek R., Sowa A., Musiał A.: Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89 (3), 389-394
 29. Stankiewicz J., Lange M.: Mleczne napoje fermentowane w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2012, 45 (2), 191-195
 30. Starbała A., Bawa S., Wojciechowska M., Weker H.: Wartość energetyczna diety oraz spożycie makroskładników pokarmowych przez otyłe i normosteniczne dzieci uczęszczające do przedszkola. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2009, 42 (3), 747-753
 31. Tian N, Zhang Z, Loustalot F, Yang Q, Cogswell ME.: Sodium and potassium intakes among US infants and preschool children, 2003-2010. The American Journal of Clinical Nutrition, 2013, 98(4), 1113-22
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

lic. Katarzyna Banach

lic. Katarzyna Banach


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Czas i praktyka, tego zwykle brakuje dietetykowi - Patrycja Kłósek
Czas i praktyka, tego zwykle brakuje dietetykowi - Patrycja Kłósek
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
Oleje roślinne, charakterystyka i technologia wytwarzania
I Ogólnopolska Konferencja Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości
I Ogólnopolska Konferencja Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości
Uzależnienie od jedzenia - mit czy fakt?
Uzależnienie od jedzenia - mit czy fakt?
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif