Nowotwór jelita grubego - dieoprofilaktyka  

Magdalena Dziedzic
  

  Magdalena Dziedzic
Abstrakt:

Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce jak i na całym świecie, tuż po chorobach układu krążenia, są choroby nowotworowe. Ze względu na ciągły wzrost zachorowań należy zwrócić szczególnie uwagę na dietoprofilaktykę. Niestety bywa ona często ignorowana z powodu, niedostatecznej edukacji żywieniowej i baku świadomości o jej skuteczności. 
Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów na terenie Unii Europejskiej. Czynniki mające wpływ na powstanie tego nowotworu są pochodzenia genetycznego i środowiskowego obejmującego styl życia oraz nieprawidłową dietę.
Celem niniejszego pracy jest omówienie  wpływu diety na powstanie raka jelita grubego, oraz ogólne zalecenia żywieniowe w trakcie choroby nowotworowej.


Data publikacji: 08.06.2015 r.    •    Typ publikacji: Publikacja przeglądowa

Cytowanie:
 • Dziedzic M: Nowotwór jelita grubego - dieoprofilaktyka, Journal of NutriLife, 2015, 06, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=168 [dostęp: 2023.09.29]
 • RIS,   BibTeX

Słowa kluczowe:
dietoterapia, dietoprofilaktyka, nowotwór, nowotwór jelita grubego, zalecenia żywieniowe, żywienie

Konflikt interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria). Każda dotacja badań lub projektu wyszczególniona jest w części pracy zatytułowanej „Podziękowania”.
POKAŻ WIĘCEJ

Large intestine cancer - diet prophylactic

Magdalena Dziedzic
  

  Magdalena Dziedzic
Abstract:

In Poland as well as worldwide, right after cardiovascular diseases, cancers are the most frequent cause of deaths. On account of the constant height of falling ill the diet-prophylactic should be taken into consideration. Unfortunately it is often ignored because of the insufficient dietary education and the tank of the awareness for its effectiveness.
The large intestine cancer is one of most often diagnosed cancers in the European Union. Factors affecting the occurrence of this cancer are of the genetic and environmental origin included a lifestyle and the wrong diet.
The purpose of this work is discussing the influence of the diet on coming into existence the large intestine cancer and the general dietary recommendations in the course of cancer disease.


Publication date: 08.06.2015 r.    •    Publication type: Publikacja przeglądowa

Citation:
 • Dziedzic M: Large intestine cancer - diet prophylactic, Journal of NutriLife, 2015, 06, ISSN:2300-8938, url:http://www.NutriLife.pl/index.php?art=168 [access: 2023.09.29]
 • RIS,   BibTeX

Keywords:
diet therapy, diet prophylactic, cancer, large intestine cancer, dietary recommendations, feeding

Conflict of interest
The authors declare that they have no relationship or financial dependence to any organization or anyone having a direct financial interest in the subject of research or materials analyzed in the work (eg. through employment, consulting, stock ownership, honoraria). Each research grant or project is specified in the part of the work entitled "Acknowledgements".
SHOW MORE

Udostępnij
Polub NutriLife.pl
Reklama

Wstęp

W obecnych czasach rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwy w Polsce. Ilość zachorowań z roku na rok ciągle wzrasta (Wojciechowska i in., 2004). Nowotówr jelita grubego można nazwać chorobą środowiskową, gdyż występującą głównie w krajach dobrze rozwijających się. W krajach trzeciego świata schorzenie pojawia się bardzo rzadko. Rocznie na całym świecie odnotowuje się ok. 12,5 miliona zachorowań z czego 7,5 miliona zakończonych jest zgonem osoby chorujacej (Kałędkiewicz, Doboszyńska, 2012). W Polsce rozpoznawane jest każdego roku 13 tyś. zachorowań na ...

Tekst zawiera 1390 wyrazów. Będziesz go czytać 6 minut i 57 sekund.Bądż na bieżąco - kup prenumeratę cyfrową

Prenumerata to nieograniczony dostęp do:
pełnych tekstów publikacji naukowych (recenzowanych)
merytorycznych i wiarygonych informacji branżowych.


Wypróbuj od 7,45zł miesięcznie

ZALOGUJ SIĘ | Ozyskaj hasło | FAQ

Literatura:  

 1. Wojciechowska U., Dzidkowska J., Tarkowski W., Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2004 rok, GUS, Warszawa 2006,47-48.
 2. Kałędkiewicz E., Doboszyńska A. Dietoprofilaktyka raka jelita grubego, 2012, tom 8,nr 5,171-177.
 3. Wojciechowska U., Dzidkowska J., Tarkowski W., Zatoński W. Prognozy zachorowalności i umieralności  na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku, GUS, Warszawa 2009.
 4. Gil J., Stembalska A., Łaczymański I., Sąsiadek M. Sporadyczny rak jelita grubego – czynniki modulujące indywidualną wrażliwość na zachorowanie. Współcz Onkol 2010, 14, 3: 211-216.
 5. Szabłowski A., Jeziorski A., Towik E. Chirurgia onkologiczna. Tom 4. 2009 Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 6. Bennett M., Pochapin M., Rak jelita grubego. REBIS. Poznań 2004.
 7. Ślęzak A., Zyska A. Rola genów i diety w modyfikowaniu ryzyka zachorowania na rak jelita grubego. Żywienie Człowieka Metabolizm, 2007, 6: 1640-1670.
 8. Karnafel W. Otyłość, cukrzyca a choroby nowotworowe. Diabetologia online.pl, URL: http://diabetologiaonline.pl/lekarz_diabeto_adoz,info,136.html, Dostęp: 01.06.2015, ISSN 2083-3016.
 9. Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, Fundacja Tam i z Powrotem. Żywienie a choroba nowotworowa. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin. PRIMOPRO 2013.
 10. Wroński K. Spożycie czosnku wśród chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego. Nowa Medycyna 2/2013.
 11. Cieśla P., Cieśla B., Cieślak H. Znaczenie profilaktyki wtórnej w nowotworze jelita grubego. Prob. Pielęgn 2008, 16, 3: 316-320.
 12. Width M., Reinhard T. Dietetyka kliniczna. Elsevier, Wrocław 2014.
Udostępnij
Polub NutriLife.pl
  Autor publikacji

 Magdalena Dziedzic

Magdalena Dziedzic


Autor publikacj nie udostępnił swojej wizytówki.
Z udostępnionymi informacjami, w tym opublikowanymi pracami autora, możesz zapoznać się odwiedzając jego profil - [profil autora]

Reklama
Reklama

Zobacz także

Znaczenie probiotyków w diecie człowieka
Znaczenie probiotyków w diecie człowieka
Sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
Sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
Relacja z II Konferencji Naukowej
Relacja z II Konferencji Naukowej "Witamina D – eliksir zdrowia"
I Ogólnopolska Konferencja Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości
I Ogólnopolska Konferencja Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości
Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2023 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif